Specjalizacja

PRAWO CYWILNE

 • mamy bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, autocasco oraz pozostałych umów ubezpieczenia;
 • wielokrotnie z powodzeniem reprezentowaliśmy poszkodowanych pacjentów w sporach przeciwko szpitalom i ich ubezpieczycielom (m. in. w związku z zakażeniami szpitalnymi, błędami w sztuce lekarskiej);
 • prowadziliśmy spory w sprawach o naprawienie szkód z tytułu odpowiedzialności deliktowej zarówno przeciwko bezpośrednim sprawcom, jak i ubezpieczycielom;
 • zajmujemy się sprawami związanymi z zamieszczaniem na cudzych gruntach urządzeń przesyłowych (linii energetycznych, stacji trafo, gazociągów, kanalizacji), ustalaniem wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z gruntu oraz negocjowaniem warunków ustanowienia tytułu prawnego do nieruchomości (w tym również służebności przesyłu);
 • mamy doświadczenie w postępowaniach o ustanowienie służebności drogi koniecznej oraz innych sprawach z zakresu prawa sąsiedzkiego (np. naruszanie prawa własności nieruchomości wskutek immisji).

 

PRAWO RODZINNE

doradzamy i reprezentujemy przed sądem w sprawach o rozwód i separację, podział majątku wspólnego, sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej oraz w zakresie dochodzenia roszczeń alimentacyjnych.

 

PRAWO SPADKOWE

oferujemy kompleksową obsługę prawną związaną z nabyciem spadku (w szczególności sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, niegodność dziedziczenia).

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • reprezentujemy wykonawców (przedsiębiorców) na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • doradzamy zamawiającym w organizowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • posiadamy bogate doświadczenie reprezentowaniu klientów (zarówno zamawiających jak i wykonawców) przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

 

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

 • oferujemy pomoc i doradztwo prawne przy zakładaniu spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego (spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. W szczególności opracowujemy projekty umów spółek, przygotowujemy dokumenty oraz formularze niezbędne do ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także formularze przekazywane do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego;
 • zajmujemy się zakładaniem i rejestrowaniem innych podmiotów gospodarczych (spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń);
 • przygotowujemy i rejestrujemy zmiany umów spółek wynikające m.in. z przekształceń w strukturze właścicielskiej, podwyższenia lub obniżenia kapitału oraz zmian personalnych w organach zarządzających;
 • umowy sprzedaży akcji i udziałów;
 • sporządzamy uchwały, regulaminy i inne akty prawa wewnętrznego konieczne do niezakłóconego funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

 

PRAWO AUTORSKIE I PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

 • sporządzamy i opiniujemy umowy licencyjne;
 • przygotowujemy dokumentację wymaganą do rejestracji znaków towarowych.
 • posiadamy także bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów organizujących imprezy kulturalne i artystyczne (festiwale, koncerty, wystawy). Dotyczy to w szczególności przygotowywania i opiniowania umów z artystami i realizatorami imprez rozrywkowych.

 

OBSŁUGA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 • zajmujemy się zakładaniem i rejestrowaniem fundacji i stowarzyszeń,
 • posiadamy doświadczenie w obsłudze klubów sportowych, towarzystw naukowych, związków pracodawców i organów samorządu rzemiosła,
 • sporządzamy statuty, uchwały, regulaminy i inne akty prawa wewnętrznego konieczne do niezakłóconego stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych.

 

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

 • oferujemy pomoc i doradztwo prawne przy zgłaszaniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • reprezentujemy wierzyciela i upadłego w trakcie postępowania upadłościowego zarówno likwidacyjnego jak i z możliwością zawarcia układu.

 

ZARZĄD I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

 • oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów z branży deweloperskiej;
 • przygotowujemy i opiniujemy wszelkie umowy związane z obrotem nieruchomościami;
 • doradzamy w przedmiocie ustanowienia i wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych;
 • sporządzamy i opiniujemy umowy związane z dostarczaniem mediów do budynków wielorodzinnych.


OCHRONA ŚRODOWISKA

 • posiadamy bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji uczestników postępowań w sprawach o wydanie decyzji środowiskowych oraz udzielaniu porad w szczególności stronie społecznej oraz organizacjom pozarządowym w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz ocen oddziaływania na obszary Natura 2000;
 • zajmujemy się szeroko pojętym prawem ochrony przyrody;
 • przygotowujemy opinie aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska i przyrody;
 • zapewniamy kompleksową obsługa inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii.

 

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • oferujemy kompleksową obsługę pracodawców w sprawach dotyczących prawa pracy (doradztwo w bieżących sprawach pracowniczych, opracowywanie treści układów zbiorowych pracy, regulaminów i innych zakładowych aktów prawa pracy);
 • reprezentujemy strony w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych jak również oferujemy doradztwo w zakresie sporów indywidualnych i zbiorowych z zakresu prawa pracy, w tym także problematyki związków zawodowych, zwolnień grupowych, układów zbiorowych;

 

PRAWO KARNE

 • w związku nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, od dnia 01.07.2015 r. nasza specjalizacja objęła również obronę oskarżonych w postępowaniu sądowym oraz reprezentację przed organami ścigania (Policją, Prokuraturą oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie postępowania przygotowawczego);
 • reprezentujemy także pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym oraz występujemy w roli oskarżycieli posiłkowych oraz prywatnych.